I dag er der 
3
3
 ledige job på jordogvidenjob.dk

Om JA

JA organiserer kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt videnskab i jordbrug, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, biotek og fødevarer med tilhørende funktioner som administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse mv.


JA bygger på mange års samarbejde

Det samarbejde, der nu hedder JA, blev stiftet i 1976 under navnet Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Kandidatforbund. I 1997 blev navnet til Jordbrugsakademikernes Forbund, i 2004 til Jordbrugsakademikerne og fra og med den 17. september 2007 til JA.


Primære uddannelser og uddannelsesinstitutioner

JA er fagforening for agronomer, forstkandidater, hortonomer, landskabsarkitekter, jordbrugsøkonomer, landskabsforvaltere, miljøkemikere, bioteknologer og andre med en naturvidenskabelig cand.scient. uddannelse fra Frederiksberg campus ved Københavns Universitet hhv. Science and Technology ved Aarhus Universitet. Derudover er JA fagforening for akademikere med anden uddannelse, der er ansat i tilsvarende stillinger som de nævnte jordbrugsakademikere.


Størrelse og organisering

JA har ca. 5.100 medlemmer og er medlem af Akademikerne (AC). I AC samarbejder JA med fire andre mindre organisationer i "De 5". De øvrige organisationer i "De 5" er Dyrlægerne, Farmaceuterne, De Offentlige Tandlæger og Arkitekterne.


Fagforening - frem for alt

JA er først og fremmest en fagforening, der varetager medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet. JA styres af medlemmerne, og repræsentantskabet er den øverste myndighed. Der er valg til repræsentantskabet i ulige år. På repræsentantskabsmøderne vælges bestyrelse og udvalgsformænd samt udvalgsmedlemmer. Repræsentantskabet vedtager desuden virksomhedsplanen, der lægger rammen for årets gang i JA.


Faglig profilering

JA skal markere sig i den faglige debat og skabe større opmærksomhed om medlemmernes faglige kunnen og bredde. JA har i kraft af en varieret medlemskreds mange forskellige holdninger og meninger. Det er derfor et mål at øge debatten blandt medlemmerne på et højt fagligt grundlag. Alle medlemmer inviteres derfor til at bidrage med indlæg i medlemsbladet Jord & Viden, via hjemmesiden og ved at deltage i de debatmøder, der arrangeres efter hver udgivelse af temamagasinet moMentum.


Formålet med den faglige profil er at sikre medlemmerne en større synlighed og dermed en større markedsværdi. Hvis der er medlemmer, der er uenige i de debatindlæg, som udsendes, så er pointen, at netop denne uenighed er med til at gøre JA stærk. For vi kan sagtens være specialister og samtidig være uenige, men vi kan kun være med til at forandre verden, hvis vi bidrager til at holde debatten i gang og styrke vores rolle på de fagområder, hvor det er os, der har forstand på det.


Netværk

JA er en netværksorganisation, og medlemmerne skal have mulighed for at tilslutte sig og oprette netværk, som kan styrke deres værdi på arbejdsmarkedet og stimulere deres faglige nysgerrighed.


Internationalt

JA er medlem af CEDIA (European Confederation of Agronomist Associations) og samarbejder med de nordiske søsterorganisationer i NLR (Nordiske Landbrugsakademikeres Råd).